b168 v3

คำประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

CSPROMOD.com

ประกาศ ณ วันที่ 12.12.2022

บริษัท ซีเอสโปร จำกัด บนโดเมน cspromod.com และบริษัทในเครือซึ่งอยู่ภายในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท ซีเอสโปร จำกัด”) ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Google, Meta (Facebook), Twitter เป็นต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การประมวลผล") การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR)) โดยประกาศฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฎิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกกับกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับลูกค้า

1          เพื่อการเปิดบัญชีลูกค้าหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิก การบริหารจัดการคำสั่งซื้อการจัดเตรียมสินค้าและ/หรือบริการ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย การคืนสินค้า และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ       

2          เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ       

3          เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น การเข้าสู่ระบบ (Log in)เข้าเว็บไซต์

4          เพื่อความจำเป็นสำหรับกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ในการก่อตั้งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย    

 1. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล รูปถ่าย เพศ วันเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนัก
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร และข้อมูลทางชีวภาพที่จำเป็น
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไลน์ไอดี (LINE ID)
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในการใช้บริการตามที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ข้อมูลที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์ภายนอกกับกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด และกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การเก็บคุกกี้ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเท่านั้น เช่น การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนั้น หรือในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

 1. ความยินยอม

ในบางกรณีกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน

กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดมีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวใปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หรือ ทำการวิจัยทางตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

 1. คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ยืนยันตัวตนอื่น ๆ ตามที่กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ท่านสามารถสอบถามหรือร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

 1. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด

 1. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ https://cspromod.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัดที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซีเอสโปร จำกัด ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน

SITE MAP
GAME PARTNERS
BANK PARTNERS
scb
kasikorn
krungsri
bangkok bank
thanachart
uob
tmb
krung thai

Copyright 2023 © CSPROMOD บาคาร่าออนไลน์ คาสิโนอันดับหนึ่งของไทย  /  Privacy Policy  /  Security  /  Site Map  /  Contact

เข้าสู่ระบบ
สมัคร
btn v2
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา
menu